Jun. 2022 | Analytics Academy |
Martin Haraldseth, Data Scientist, Experian

Scroll down to read this post in English.

Machine Learning kan de voorspellende kracht van kredietscoringsmodellen verbeteren. Maar vaak worstelen kredietverstrekkers met het probleem dat deze modellen moeilijk verklaarbaar zijn, zowel met betrekking tot het zelf verstaan van modellen als de druk van buitenaf om ‘black box’-oplossingen te vermijden. Voordat u van start gaat met het uittesten van Machine Learning algoritmes, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de transparantie van zulke modellen.

“Met de juiste geavanceerde analytische algoritmes worden de resultaten voor leners verbeterd, de omzet vergroot en de kredietverleningskosten verlaagd.” – Martin Haraldseth, Experian

Experian heeft een raamwerk ontwikkeld waarmee kredietverstrekkers een opwaardering kunnen krijgen van complexe kredietrisicomodellen en waarmee een duidelijke uitleg kan worden gegeven aan de uitkomst. Als u op zoek bent naar een partner om de overgang van traditionele modellen naar meer geavanceerde analysemethoden in kredietrisicobeoordeling te versnellen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Lees op onze website hoe Experian u kan helpen het risico op wanbetaling tot een minimum te beperken.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about utilising Machine Learning in Credit Risk models to keep ahead of the competition

Contact us

Machine Learning can improve the predictiveness of credit scoring models. But credit lenders struggle with the issue of explainability, both with regard to understanding models themselves and the pressure from outside to avoid black-box solutions. When you want to start testing Machine Learning algorithms for optimisation, it is key to keep in mind that transparency is key.

“With the right advanced analytics algorithms you can improve outcome for borrowers, increase revenue and reduce cost of lending.” – Martin Haraldseth, Experian

Experian has developed a framework that allows lenders to get an uplift from complex credit risk models and is able to provide an explanation of the outcome. If you are looking for a partner to speed up the transition from traditional models to more advanced analytics in credit risk assessment, please do not hesitate to reach out. Read on our website how Experian can help you minimise the risk of default.