Okt. 2022 | News |

Scroll down to read this article in Dutch.

Experian’s research into the status of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Netherlands, based on public data and our own developed models, reveals that credit scores for SMEs showed some increased risk into Q3 2022, compared to the stabilisation seen over the first half of the year. In an earlier report on the first quarter of this year, we noted an overall better credit risk outlook for SMEs in all sectors. However, with economic factors such as supply chain disruptions, low support for SMEs in the pending energy crisis, and the overall changes in disposable income levels from consumers, SMEs are more at risk as we head further into the year.

We newly identified that manufacturing, leasing, and property sectors show the biggest risk increase in Q3. The sectors are impacted by a more pessimistic economic outlook. In particular, the property sector is impacted by higher borrowing costs. Additionally, the food and beverage industries are still facing challenges brought on by the pandemic lockdowns. The consumer rush back to hospitality establishments that occurred in earlier 2022 has slowed greatly, which is very likely due to the impact inflation has had on disposable income.

Research key findings by industry:

 • Consumer and services sectors recovery slowed significantly in Q3 due to less disposable income from consumers
 • Retail and hospitality performed the best of all consumer services in Q3 2022
 • Manufacturing, leasing, and property sector showed the biggest increase in risk in Q3. The sectors are impacted by a more pessimistic economic outlook, including property being impacted by higher borrowing costs and rate of inflation.
 • Computer services showed the biggest decline in recovery in Q2 2022, which continued in Q3. This is likely due to supply chain disruption.
 • Food and beverage services also showed increased risk, likely due to the impact of inflation on disposable income.

Research key findings by market segment:

 • Larger segments (from 10+ employees to 50+ employees) were less volatile in post-COVID recovery, many industries are nearly fully recovered
 • Smaller segments (less than 10 employees to sole entrepreneurs) were more volatile, and many are still below pre-covid levels
 • Some sectors are simply riskier than others, especially consumer-focused sectors. Risk typically reduces as the company size increases.

“While many industry sectors have shown steady recovery over the year, we see more risk factors over Q3 2022 than we have seen in recent months. Societal impacts, such as the energy crisis, rising inflation, and cultural behaviours, such as shifts in consumer spending, are impacting the route to pre-pandemic recovery for SMEs in the Netherlands. Food and beverage and hospitality were among sectors hit the hardest, and while we are seeing some recovery, there are lasting effects from long-standing business closures during 2020-2021. Other sectors are now facing rippling challenges due to inflation, which includes property and leasing. It is important for lenders to consider these risk factors when making their business decisions.” – Herman Peeters, Principal Consultant, Experian

Voluntary insolvencies are up by nearly 15% in the past 3 months compared to the same time last year. For now, the number of registered bankruptcies remain unchanged in the Netherlands in this period versus the last report; however, existing ‘zombie companies’ may begin to dissolve as interest rates rise.

By using Experian’s services, lenders gain greater insight into the financial situation of SMEs. This is done by applying real-time data insights and comparing them with traditional, historical data. This creates a more accurate picture for lenders so they can assess potential risks in a timely manner. This contributes to responsible lending.

 


Kredietscores mkb stabiel in Q2, maar belangrijke sectoren lopen risico in Q3

Uit onderzoek van Experian naar de situatie van het mkb in Nederland, op basis van openbare data en zelfontwikkelde modellen, blijkt dat de kredietscores voor het mkb in het derde kwartaal van 2022 een hoger risico vertonen, vergeleken met de stabilisatie in de eerste helft van het jaar. In een eerder rapport uit het eerste kwartaal van dit jaar stelde Experian dat de verwachte kredietrisico’s voor het mkb in alle sectoren over het algemeen gunstiger waren. Economische factoren zoals problemen in de supply chain, onvoldoende steun voor het mkb tijdens de dreigende energiecrisis en inflatie vormen echter een groter risico voor het mkb naarmate het jaar vordert.

We stelden onlangs vast dat de productie-, leasing- en vastgoedsector in het derde kwartaal het meeste risico liepen. Deze sectoren worden het hardst getroffen door de negatieve economische vooruitzichten. Met name de vastgoedsector kampt met hogere financieringskosten. Daarnaast blijft de voedsel- en drankensector het lastig hebben als gevolg van de pandemie. Consumenten trekken minder vaak naar horecagelegenheden dan begin 2022, waarschijnlijk door het effect van inflatie op het besteedbaar inkomen.

Enkele belangrijke bevindingen per sector:

 • De consumenten- en dienstensector herstelden zich in het derde kwartaal aanzienlijk minder goed door het lagere besteedbare inkomen van consumenten.
 • Ondanks de inflatie en terugloop van gasten presteerden de detailhandel en de horeca in het derde kwartaal van 2022 het best van alle consumentendiensten.
 • De productie-, leasing- en vastgoedsector liepen in het derde kwartaal het meeste risico. De sectoren ondervinden de gevolgen van de negatievere economische vooruitzichten, waarbij vastgoed onder meer te lijden heeft onder hogere financieringskosten en de inflatie.
 • Computerdiensten lieten in het tweede kwartaal van 2022 de grootste daling zien, die zich voortzette in het derde kwartaal. Dit is waarschijnlijk te wijten aan verstoringen in de supply chain.
 • Ook de voedsel- en drankensector liep meer risico, waarschijnlijk door het effect van de inflatie op het besteedbaar inkomen.

Enkele belangrijke bevindingen per bedrijfsgrootte:

 • Grotere bedrijven (van 10+ werknemers tot 50+ werknemers) waren stabieler in de periode na de pandemie; veel sectoren hebben zich bijna volledig hersteld.
 • Kleinere bedrijven (minder dan 10 werknemers tot eenmanszaken) zijn volatieler; veel segmenten bevinden zich nog steeds onder het niveau van voor de pandemie.
 • Sommige sectoren lopen simpelweg meer risico dan andere, vooral consumentgerichte sectoren. Het risico neemt over het algemeen af naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt.

“We hebben de afgelopen 30 maanden onze interne modellen gebruikt om verschillende trends te volgen met betrekking tot het herstel van het mkb in verschillende sectoren. Hoewel veel sectoren in de loop van het jaar een gestaag herstel lieten zien, zien we in het derde kwartaal meer risicofactoren dan voorheen. Het is interessant om te zien hoe onze modellen deze trends in real-time volgen en voorspellen, zelfs nu maatschappelijke gevolgen, zoals de energiecrisis en de stijgende inflatie, van invloed zijn op het herstel van het mkb in Nederland. Als dit herstel er al komt. De voedsel- en drankensector en de horeca werden het hardst getroffen, en hoewel we enig herstel zien, blijven de gevolgen van faillissementen in de periode 2020-2021 aanhouden. Andere sectoren voelen nu de naweeën van de inflatie, waaronder vastgoed en leasing. Het is belangrijk dat kredietverstrekkers rekening houden met deze risicofactoren bij het nemen van zakelijke beslissingen.” – Herman Peeters, Principal Consultant, Experian

Het aantal faillissementen is de afgelopen drie maanden met bijna 15% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voorlopig is het aantal geregistreerde faillissementen in deze periode ongewijzigd ten opzichte van het laatste onderzoek, hoewel ‘zombiebedrijven’ wellicht zullen ophouden te bestaan als de rente stijgt.

Door gebruik te maken van de diensten van Experian, krijgen kredietverstrekkers meer inzicht in de financiële situatie van het mkb. Dit gebeurt door realtime data-inzichten toe te passen en deze te vergelijken met traditionele, historische data. Dit schept een nauwkeuriger beeld voor kredietverstrekkers zodat zij potentiële risico’s tijdig kunnen inschatten. Dit draagt bij aan een verantwoorde kredietverstrekking.