Oct 2023 | Nyheter |

Ferske tall viser at antallet personer i Norge med betalingsanmerkninger fremdeles er på et lavt nivå, historisk sett. Ved utgangen av september måned er det totalt 225 953 nordmenn som har utestående betalingsanmerkninger, noe som er 0,6 prosent færre enn ved samme tidspunkt for et år siden. Nedgangen gjelder i alle fylker bortsett fra Viken og Oslo.

Troms og Finnmark er fremdeles fylket med størst nedgang, samme som forrige måned. Ved utgangen av september måned hadde fylket 5,1 prosent færre skyldnere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette tilsvarer 10 386 innbyggere, mens tilsvarende tall for Viken og Oslo er henholdsvis 57 327 og 32 975. Møre og Romsdal har nest mest nedgang, med 2 prosent.

Store regionale forskjeller også i beløp

Totalt utestående beløp for nordmenn er nå 56,2 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 4,1 prosent fra samme tid i fjor. Veronica Flyckt, direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian for Nord-Europa og Nederland sier det er stor variasjon i utviklingen av utestående beløp i de ulike fylkene i løpet av de siste 12 månedene.

– Oslo er eneste fylket der totalbeløpet har økt det siste året. Skyldnere i Oslo skylder totalt ved utgangen av september 5,7 prosent mer i utestående betalingsanmerkninger enn de gjorde for et år siden. Fylket med størst nedgang er Innlandet med en reduksjon i utestående beløp per innbygger på hele 10.6 prosent, fortsetter Flyckt.

Høyeste beløp i nord

Det er skyldnere i Troms og Finnmark som har de høyeste beløpene per innbygger. Medianbeløpet for personer med betalingsanmerkninger i Troms og Finnmark ligger på

44 544 kroner, laveste beløp ser man i Oslo der medianbeløpet er på 25 414 kroner. Ser man på utviklingen i løpet av de siste 12 månedene, er det Nordland som har den høyeste i landet, med en økning på 12,6 prosent i utestående medianbeløp per skyldner.

Fortsatt økning for 60+

Det er i aldersgruppen 40-44 at vi finner høyest andel personer med betalingsanmerkninger, med 7 prosent. Dette tallet har imidlertid vært stort sett uendret det siste året, med kun mindre svingninger. Hos de yngste og de eldste har det vært økning i antallet personer med betalingsanmerkninger, i resterende har det vært en liten nedgang.

–  I ytterpunktene av aldersgruppene ser vi faktisk en økning, sier Veronica Flyckt. I gruppen 60+ ser vi aller størst økning, 3,1 prosent om vi sammenligner med samme tid i fjor. Hos dem som er 18-24 er det en liten økning på 0,7 prosent sammenlignet med fjoråret.

Siste års tendenser

I løpet av 2021 og 2022 har median utestående beløp som hver person med betalingsanmerkninger skylder hatt en stabil svak, men økende trend. Dette ser ut til å ha stabilisert seg mer i 2023, og antallet personer med betalingsanmerkninger holder seg på et fortsatt lavt nivå sammenlignet med de to foregående årene. Om dette endrer seg i takt med et stadig hardere økonomisk klima vil vise seg frem mot jul.

– Vi har vi sett en økning antall kredittsøk på person i løpet av sommeren i forhold til hva som er forventet av naturlige sesongvariasjoner. Det blir spennende å følge med på om antallet personer med betalingsanmerkninger holder seg lave og vi får en relativt myk landing, eller om økte renter og høy prisvekst vil føre til en økning i betalingsanmerkninger fremover. Heldigvis ser vi ikke det i tallene enda, sier Veronica Flyckt.

Viktig å være forsiktig

Veronica Flyckt sier det er viktig å være forsiktig i økonomiske usikre tider. Selv om det ikke har gitt de største utslagene i økning av betalingsanmerkninger enda.

– For mange er det fristende å låne penger nå inn mot Black Friday og julen. Dette kan vise seg å bli ekstremt dyrt med tanke på de høye rentene, og spesielt de skyhøye rentene på forbrukslån. Långivere her at stort ansvar, og må gjøre en grundig jobb før lån innvilges, avslutter hun.